Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Fotostudio Heemskerk (hierna: FSH | AB ) is een onderneming die zich richt op de volgende  werkzaamheden:
  – Onder de naam Fotostudio Heemskerk wordt een fotostudio geëxploiteerd, waarin familie- en bedrijfsfotografie centraal staat.
  – Onder de naam AB | Webdesign & Onderhoud richt het bedrijf zich op het ontwikkelen van websites, webshops, applicaties en het verlenen van Diensten met betrekking tot Online Marketing.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van FSH | AB en FSH | AB de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4 en 5.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen FSH | AB en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene Voorwaarden voor fotografie diensten of foto opdracht(overeenkomst) wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. FSH | AB: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder de ‘Diensten’ verstaan: alle door FSH | AB en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, Fotomateriaal en fotodiensten maar ook onder andere inhoudende het ontwerpen en ontwikkelen van website en webapplicaties, het leveren van domeinnamen, hostingdiensten en online marketing diensten, alsmede alle andere door FSH | AB ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.fotostudioheemskerk.nl en www.ab.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en FSH | AB gesloten Overeenkomsten waarbij FSH | AB Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met FSH | AB overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. FSH | AB zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Elk aanbod van FSH | AB is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met FSH | AB via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. FSH | AB zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een persoonlijke, digitale of telefonische opdrachtbevestiging.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de Website, het bestelformulier of in de offerte.
 4. Als FSH | AB een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. FSH | AB kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van FSH | AB dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij FSH | AB deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door FSH | AB.
 7. FSH | AB heeft het recht om alles dat bij een foto opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.  Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de FSH | AB slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de FSH | AB is geretourneerd. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de FSH | AB recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. FSH | AB zal zich inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. FSH | AB heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal FSH | AB de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door FSH | AB worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FSH | AB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan FSH | AB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FSH | AB zijn verstrekt, heeft FSH | AB het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat FSH | AB zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever FSH | AB hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. FSH | AB dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomt geldt voor een looptijd van 1 (één) jaar, indien het een hostingdienst voor een domeinnaam of Online Marketing betreft.
 2. De Diensten als bedoeld in Lid 1 lopen stilzwijgend door, indien er niet schriftelijk wordt opgezegd.
 3. Schriftelijke opzegging geschiedt uiterlijk 1 (één) maand voor de einddatum van de Overeenkomst.
 4. Alle andere Overeenkomsten eindigen van rechtswege indien de Diensten zijn afgerond of indien beide partijen hiervoor schriftelijke goedkeuring geven.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen FSH | AB en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. FSH | AB doet haar best om een realistisch aantal uren op te nemen in haar kostenindicatie voor de uitvoering van de te leveren dienst en/of het te leveren product. Ingeval van urenoverschrijding, brengt FSH | AB 50% van de urenoverschrijding in rekening bij opdrachtgever. De overige 50% neemt FSH | AB coulancehalve en geheel onverplicht voor haar eigen rekening.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. FSH | AB is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
 5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van FSH | AB op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen FSH | AB en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Licentie

Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals  die naar aard en omvang door FSH | AB is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.  Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van FSH | AB, hebben bedoeld. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het exploitatierecht. Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FSH | AB.  Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 8        Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van FSH | AB. Bij inbreuk komt FSH | AB een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door FSH | AB gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 9        Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

De naam van de FSH | AB dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.  De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van FSH | AB conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. Voor iedere inbreuk op de aan FSH | AB toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door FSH | AB gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. FSH | AB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat FSH | AB goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien er tussentijds wordt opgezegd, kan er door Opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
 3. Bij het afnemen van een hosting account is FSH | AB gerechtigd de voor opdrachtgever geproduceerde internetsite te verwijderen van de server en verwijderd te houden tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. FSH | AB is bij het opnieuw publiceren van de site op het internet gerechtigd € 125,- set-up-kosten in rekening te brengen.
 4. Voorts is FSH | AB bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat FSH | AB niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen FSH | AB en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is FSH | AB gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FSH | AB vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FSH | AB op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de FSH | AB te worden medegedeeld. FSH | AB heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Artikel 12 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door FSH | AB.
 3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door FSH | AB besteedde uren, in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Het (uur)tarief wordt in de offerte bepaald. FSH | AB is gerechtigd om het overeengekomen tarief te indexeren.
 3. FSH | AB heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. Voor fotografische werken op bijzondere data zoals feestdagen als kerst en oud en nieuw geldende tarieven met een 150% toeslag.
 6. Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de reportage, dan zal er een vergunning worden geregeld voor FSH | AB. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal FSH | AB gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.
 7. Vergoeding van reiskosten zal in rekening worden gebracht indien voor locatie fotografie een opdracht buiten een straal van 10 km buiten Heemskerk ligt.
 8. Voor fotografische werken geldt dat cliënt gelijktijdig met de concept-foto’s (met watermerk) de factuur ontvangt. Na betaling worden de bewerkte ‘high quality’ foto’s vrijgegeven.
 1. In het geval van een opdracht tot het opstellen van een website dient de Opdrachtgever 25% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst. 25% van het totale bedrag na het ontvangen van het ontwerp, 25% van het totale bedrag nadat 70% van het afgesproken aantal uren zijn geschreven. De resterende 25% dient Opdrachtgever te voldoen bij de lancering, tenzij anders overeengekomen. In het geval van een opdracht tot Online Marketing dient de Opdrachtgever 50% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst en de resterende 50% bij het afronden van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan FSH | AB mede te delen.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien FSH | AB besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 13.11 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan FSH | AB verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van FSH | AB bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 14 Service en garanties websites levering

 1. Opdrachtgever heeft recht op drie (3) maanden support na oplevering van de Dienst.
 2. Indien naar het oordeel van FSH | AB hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of de website van FSH | AB of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door updates, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is FSH | AB gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Hiervoor is geen toestemming van Opdrachtgever vereist.
 3. FSH | AB is tevens gerechtigd om zonder toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten indien deze aantoonbaar noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Dienst. Hiervoor wordt voor maximaal twee (2) uur aan kosten doorberekend voor het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.
 4. Indien meer dan twee (2) uur nodig is voor de service en support als bedoeld in het vorige Lid, is FSH | AB slechts gerechtigd om de extra uren in rekening te brengen voor de Opdrachtgever indien Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.

Artikel 15 Publicatie door FSH | AB

Foto’s uit de reportage mogen door FSH | AB (FSH) gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €125,- extra.

Artikel 16 Auteursrecht foto’s

 1. Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij FSH | AB.
 2. Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.
 3. Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
 4. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
 5. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van FSH | AB.
 6. De klant geeft FSH | AB toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de reportage aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met 125,- Euro en FSH | AB zal de foto’s dan niet gebruiken.
 7. De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door Fotostudio Heemskerk”, naast vermelding van de website: www.fotostudioheemskerk.nl

Artikel 17 Eigendom foto’s

 1. Foto’s uit de reportage mogen door FSH | AB (FSH) gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €125,- extra.
 2. Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van FSH | AB. Zie hier voor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

Artikel 18 Fotobestanden bewaren

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
 2. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Artikel 19 Fotoproducten bestellen

 1. Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij  de leverancier besteld.
 2. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.
 3. Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.
 4. FSH | AB werkt met een gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant
 6. Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
 7. Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is FSH | AB niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Artikel 20 Cadeaubonnen FSH | AB

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 21 Locatie fotografie

Voor portretfotografie, familiefotografie, huisfotografie of bedrijfsfotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de reportage. FSH | AB denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren. Gezien de mobiliteitsbeperking van opdrachtnemer kan een locatie afgekeurd worden.  Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer. Indien je in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Artikel 22 Levering fotomateriaal

 1. De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg geleverd. De beeldselectie van de reportage wordt door FSH | AB  gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door FSH | AB bepaald conform de voorbeelden en stijl van de portfolio op de website. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle raw-files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit.
 2. Alle foto’s worden bewerkt, zoals dat nodig is bij de ruwe ‘RAW’ bestanden op de voor FSH | AB (FSH) typerende wijze van bewerken en omgezet naar jpg.
 3. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het product. Uiteraard worden deze op de hoogste mogelijke resolutie geleverd in jpg.

Voor fotografie portret / familiefotografie

 • De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen één tot twee weken na de reportage geleverd via een down- en uploaddienst, tenzij anders is overeengekomen.

Voor fotografie bedrijven

 • Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen één tot vijf werkdagen na de reportage geleverd via een down- en uploaddienst , tenzij anders is overeengekomen.

Voor woning fotografie

 • Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen één tot twee werkdagen na de reportage geleverd via een down- en uploaddienst, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 23 Annulering en/of ziekte Opdrachtnemer

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van FSH | AB wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Fotostudio Heemskerk stelt een andere datum voor.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van FSH | AB (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van FSH | AB beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. FSH | AB is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van FSH | AB.
 4. FSH | AB is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 5. FSH | AB is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart FSH | AB voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien FSH | AB aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van FSH | AB met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van FSH | AB is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien FSH | AB niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van FSH | AB.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 25 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van FSH | AB, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte (van personeel van FSH | AB zelf of een derde), abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van FSH | AB of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal FSH | AB overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die FSH | AB heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 26 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. FSH | AB kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Bij het plaatsen van een foto opdracht stemt de Opdrachtgever in voor het gebruik van de door FSH | AB gemaakt fotomateriaal op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien de Opdrachtgever dit wenst is het mogelijk dat FSH | AB geen namen in de bestandsnamen en op het blog worden gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in een zoekmachine op naam van de klant wordt gezocht.

Artikel 27 Intellectuele eigendom

 1. FSH | AB behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door FSH | AB geleverde zaken blijven eigendom van FSH | AB en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FSH | AB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan FSH | AB van gegevens. Opdrachtgever zal FSH | AB vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 4. Het is FSH | AB toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten. Indien FSH | AB door middel van technische bescherming de Diensten heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 28 Identiteit van FSH | AB

 1. FSH | AB is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74611364 en draagt btw identificatienummer NL002073979B69.
 2. FSH | AB is gevestigd aan de Engelandstraat 76, 1966 NJ te Heemskerk.
 3. FSH | AB is per e-mail te bereiken via vraagaan@fotostudioheemskerk.nl  of middels de website www.Fotostudioheemskerk.nl en telefonisch op 06-1998 8017.

Artikel 29 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen FSH | AB en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen FSH | AB en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Artikel 30 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 26 maart 2020.
 2. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.fotostudioheemskerk.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, vraagaan@fotostudioheemskerk.nl

Heemskerk, 26 maart 2020

U kunt geen inhoud kopiëren vanaf de site van AB.nl